POMELNIC (Pe care este dator atât monahul cât și mireanul să-l citească în fiecare zi, cu umilință, cu osârdie și cu evlavie)

POMELNIC
(Pe care este dator atât monahul cât şi mireanul să-l citească în fiecare zi, cu umilinţă, cu osârdie şi cu evlavie)

Pentru Sfânta Biserică 

Adu-Ţi aminte, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, de mila şi de îndurările Tale cele din veac, pentru care Te-ai întrupat şi de voie ai răbdat răstignire şi moarte, ai înviat din morţi, Te-ai înălţat la cer şi ai şezut de-a dreapta lui Dumnezeu şi Tatăl, pentru mântuirea tuturor celor ce cred drept în Tine.
Caută spre smerenia şi rugăciunea tuturor celor ce cu toată inima Te caută pe Tine. Pleacă-Ţi urechea şi auzi smerita mea rugăciune, a nevrednicului robului Tău, întru miros de bună mireasmă duhovnicească, pe care o aduc Ţie pentru poporul Tău.
Mai întai, adu-Ţi aminte de soborniceasca şi apostoleasca Ta Biserică, pe care ai câştigat-o cu scump sângele Tău; întemeiaz-o, întăreşte-o, lăţeşte-o, înmulteşte-o, împac-o şi o păzeşte nebiruită de porţile iadului în veci, iar întărâtările ce se pornesc asupra ei le potoleşte.
Stinge năvala păgânilor, pornirile ereticilor degrab le sfărâmă, le dezrădăcinează şi întru nimic le întoarce, cu puterea Sfântului Tău Duh (O închinăciune).


Pomelnic pentru cei vii

Mântuiește, Doamne, și miluiește pe dreptcredinciosul tău popor. Supune sub picioarele lui pe tot vrăjmașul și potrivnicul și sădește în inima lui cele bune și de pace pentru sfânta Biserică; ca să viețuim, prin liniștea lui, viață lină și fără de gâlceavă, în dreapta credință, în deplină creștinătate și curăție (O închinăciune).

Mântuiește, Doamne, și miluiește pe prea sfințiții patriarhi ai lumii și Prea Sfintitul și îndreptatorul Sinod, pe arhiepiscopul (sau episcopul) nostru (numele), pe toți prea sfințiții mitropoliți, arhiepiscopi și episcopi ortodocși, pe preoți, diaconi și pe tot clerul bisericesc, pe care i-ai pus să păstorească turma Ta cea cuvântătoare și, pentru rugăciunile lor, miluiește-mă și mă mântuiește și pe mine păcătosul (O închinăciune).

Mântuiește, Doamne, și miluiește pe dreptcredincioșii cârmuitori ai țării, pe mai-marii oștilor, pe căpeteniile orașelor și satelor și pe toți binecredincioșii și de Hristos iubitorii ostași (O închinăciune).

Mântuiește, Doamne, și miluiește pe părintele meu, duhovnicul (numele) și-mi iartă păcatele prin rugăciunile lui. (O închinăciune).

Mântuiește, Doamne, și miluiește pe părinții mei (numele) pe frații, surorile, pe toate rudeniile cele după duh și după trup și pe prieteni; și le dăruiește lor pacea Ta, îndestulându-i cu bunătățile cele lumești și cu cele mai presus de lume (O închinăciune).

Mântuiește, Doamne, și miluiește sfintele mănăstiri din Sfântul Munte, din Țara Românească și de pretutindenea și pe părinții și frații mei, care viețuiesc și petrec într-însele; și mă miluiește și pe mine, păcătosul, pentru rugăciunile lor (O închinăciune).

Mântuiește, Doamne, și miluiește, după mulțimea îndurărilor Tale, pe toți sfinții ieroschimonahi, ieromonahi, ieroschidiaconi, ierodiaconi, schimonahi și monahi, schimonahii și monahii, și pe toți cei ce cu evlavie și cu înfrânare viețuiesc prin mănăstiri, prin pustii, prin peșteri, prin munți, prin închisori, prin crăpăturile pietrelor, prin ostroavele mărilor, în orice loc și latură și care slujesc și se roagă Tie cu creștinească, dreaptă și bună credință. Ușurează-le povara, mângâie-i în necaz și-i întărește în nevoința, cu puterea Ta; iar prin rugăciunile lor, dăruiește-mi și mie iertare de păcate (O închinăciune).

Mântuiește, Doamne, și miluiește pe bătrâni și pe tineri, pe săraci și pe sărmani, pe văduve și pe cei ce se află în neputințe, în griji, în nevoi, în rele pătimiri, în robii, în temnițe și în inchisori și, mai ales, pe cei izgoniți pentru Tine și pentru dreapta credință ortodoxă, de limbile cele fără de Dumnezeu și de eretici, fiindcă sunt robii Tăi. Miluiește-i pe dânșii, cercetează-i, întărește-i, îi mângâie și degrab, cu puterea Ta, ii slobozește și le dă izbăvire de orice fel de greutăți (O închinăciune).

Mântuiește, Doamne, miluiește și îmi iartă tot ce eu, ca un om neputincios, am greșit Tie, și m-am smintit și nebunește m-am depărtat de la calea Mântuirii, iar prin deșertăciunea minții mele m-am abătut, ca un ticălos, către fapte necuvioase. Rogu-mă dar: întoarce-mă iarași pe calea mântuirii, prin dumnezeiasca Ta iconomie (O închinăciune).

Unește cu sfânta, apostoleasca și soborniceasca Ta Biserică pe cei ce s-au departat de la dreapta credință și care întunecându-se cu eresurile, se află întru pierzare, luminându-i cu strălucirea cunoștinței Tale (O închinăciune).

Mântuiește, Doamne și miluiește pe cei ce mă urăsc, mă dosădesc și mă asupresc și nu-i lăsa pe dânșii să piară pentru mine ticălosul (O închinăciune).

 

Pentru cei răposați

Pomenește, Doamne, pe cei ce s-au mutat din viața aceasta: binecredincioșii împărați și domni, împărătese și doamne, preasfințiți patriarhi, mitropoliți, arhiepiscopi și episcopi ortodocși, preoți, diaconi, întregul cler bisericesc, cinul monahicesc, ctitori de biserici și mănăstiri, și-i odihnește împreună cu sfinții Tăi în veșnicele Tale locașuri (O închinăciune).

Pomenește, Doamne, sufletele adormiților robilor Tăi părinților mei (numele), fraților, surorilor și tuturor rudeniilor mele după duh și după trup, iertându-le lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie; dăruiește-le împărăția și împărtășirea veșnicelor Tale bunătăți, îndulcirea Ta cea fără de sfârșit și fericita viață (O închinăciune).

Pomenește, Doamne, pe toți cei ce au adormit întru nădejdea învierii și a vieții veșnice: părinți și frați ai noștri și dreptslăvitori creștini, care odihnesc aici și pretutindeni; sălășluiește-i cu sfinții Tăi acolo unde strălucește lumina feței Tale, iar pe noi miluiește-ne ca un bun și de oameni iubitor (O închinăciune).

Dăruiește, Doamne, iertare de păcate tuturor părinților și fraților nostri, care mai înainte de noi s-au mutat, întru buna credință și întru nădejdea învierii, și le fă lor veșnică pomenire (de trei ori).

Pentru tine

Dumnezeule, curăţeşte-mă pe mine păcătosul (O închinăciune).
Dumnezeule, milostiv fii mie păcătosului (O închinăciune).
Cel ce m-ai zidit, Dumnezeule, miluieşte-mă (O închinăciune).
Fără de număr am greşit, Doamne iartă-mă (O închinăciune).

Un gând despre „POMELNIC (Pe care este dator atât monahul cât și mireanul să-l citească în fiecare zi, cu umilință, cu osârdie și cu evlavie)

  1. Mântuiește, Dumnezeule, poporul Tău și binecuvântează moștenirea Ta. Cercetează lumea Ta cu milă și cu îndurări. Înalță fruntea dreptmăritorilor creștini și tri­mite peste noi milele Tale cele bogate; pen­tru rugăciunile Preacuratei Stăpânei noastre Născătoarei de Dumnezeu și pururea Fecioa­rei Maria; cu puterea cinstitei și de viață fă­că­toarei Cruci; cu folosințele cinstitelor puteri cerești celor fără de trup; cu rugăciunile cins­titului, măritului Prooroc Înaintemergătorului și Botezătorului Ioan; ale Sfinților măriților și întru tot lăudaților Apostoli; ale celor între Sfinți Părinții noștri, mari dascăli și ierarhi: Va­sile cel Mare, Grigorie de Dumnezeu cuvân­tătorul și Ioan Gură de Aur; cu ale Sfinților Ata­nasie cel Mare, Chiril și Ioan cel Milostiv, patriarhii Alexandriei și ale Sfântului Ni­fon, patriarhul Constantinopolului; cu ale celor în­tre sfinți Părinților noștri: Nicolae al Mirelor Lichiei și Spiridon al Trimitundei, făcătorii de minuni, Calinic Cernicanul, Iosif cel Nou, Io­rest și Sava, Antim Ivireanul, Iosif Mărturisi­­torul, Ghelasie, Leontie și Teodosie de la Brazi, și cu ale tuturor sfinților sfințiților ierarhi; cu ale sfin­ților, măriților și marilor Mucenici: Gheor­ghe, purtătorul de biruință, Dimitrie, izvorâ­torul de mir, Teodor Tiron, Teodor Stratilat și Ioan cel Nou; cu ale Sfântului Sfințitului Mu­cenic Ha­­ra­lambie; cu ale Sfântului Marelui Mucenic Nichita Romanul; cu ale Sfinților Mu­cenici Serghie și Vah, Ioan Valahul și Oprea; cu ale Sfinților Mărturisitori Ioan și Moise, Cons­tantin Voievod și fiii săi Cons­tantin, Ștefan, Radu și Matei, Ianache sfetni­cul; cu ale Sfân­tului Voievod Ștefan cel Mare și cu ale tu­turor bunilor biruitori mucenici; cu ale prea­cuvioșilor și de Dumnezeu purtăto­rilor Părin­ților noștri: Grigorie Decapolitul, Ni­codim cel Sfințit, Dimitrie cel Nou, Visa­rion și So­fronie, Ioan, Antonie, Daniil, Gher­man, Ioan Hozevitul, Vasile de la Poiana Mă­rului, Te­o­dora, și cu ale Preacuvioasei Maicii noastre Parascheva; cu ale Sfântului (N) a că­rui po­menire o săvârșim astăzi; cu ale Sfinților și drepților dumnezeiești Părinți Ioachim și Ana și cu ale tuturor sfinților, rugămu-ne, Mult-mi­lostive, Doamne, auzi-ne pe noi, păcătoșii, care ne rugăm Ție, și ne miluiește pe noi. Amin

    Apreciază

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s