RUGĂCIUNILE DIN FIECARE ZI ALE MIȘCĂRII PENTRU APĂRAREA ORTODOXIEI ȘI A ROMÂNIEI

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh! Amin

                         POMELNIC
(Pe care este dator atât monahul cât şi mireanul să-l citească în fiecare zi, cu umilinţă, cu osârdie şi cu evlavie)

                Pentru Sfânta Biserică

Adu-Ţi aminte, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, de mila şi de îndurările Tale cele din veac, pentru care Te-ai întrupat şi de voie ai răbdat răstignire şi moarte, ai înviat din morţi, Te-ai înălţat la cer şi ai şezut de-a dreapta lui Dumnezeu şi Tatăl, pentru mântuirea tuturor celor ce cred drept în Tine.
Caută spre smerenia şi rugăciunea tuturor celor ce cu toată inima Te caută pe Tine. Pleacă-Ţi urechea şi auzi smerita mea rugăciune, a nevrednicului robului Tău (numele), întru miros de bună mireasmă duhovnicească, pe care o aduc Ţie pentru poporul Tău.
Mai întâi, adu-Ţi aminte de soborniceasca şi apostoleasca Ta Biserică, pe care ai câştigat-o cu scump sângele Tău; întemeiaz-o, întăreşte-o, lăţeşte-o, înmulteşte-o, împac-o şi o păzeşte nebiruită de porţile iadului în veci, iar întărâtările ce se pornesc asupra ei le potoleşte.
Stinge năvala păgânilor, pornirile ereticilor degrab le sfărâmă, le dezrădăcinează şi întru nimic le întoarce, cu puterea Sfântului Tău Duh (O închinăciune).

              Pomelnic pentru cei vii

Mântuiește, Doamne, și miluiește pe dreptcredinciosul tău popor. Supune sub picioarele lui pe tot vrăjmașul și potrivnicul și sădește în inima lui cele bune și de pace pentru sfânta Biserică; ca să viețuim, prin liniștea lui, viață lină și fără de gâlceavă, în dreapta credință, în deplină creștinătate și curăție (O închinăciune).
Mântuiește, Doamne, și miluiește pe prea sfințiții patriarhi ai lumii și Prea Sfințitul și îndreptătorul Sinod, pe arhiepiscopul (sau episcopul) nostru (numele), pe toți prea sfințiții mitropoliți, arhiepiscopi și episcopi ortodocși, pe preoți, diaconi și pe tot clerul bisericesc, pe care i-ai pus să păstorească turma Ta cea cuvântătoare și, pentru rugăciunile lor, miluiește-mă și mă mântuiește și pe mine păcătosul (O închinăciune).
Mântuiește, Doamne, și miluiește pe dreptcredincioșii cârmuitori ai țării, pe mai-marii oștilor, pe căpeteniile orașelor și satelor și pe toți binecredincioșii și de Hristos iubitorii ostași (O închinăciune).
Mântuiește, Doamne, și miluiește pe părintele meu, duhovnicul (numele) și-mi iartă păcatele prin rugăciunile lui. (O închinăciune).
Mântuiește, Doamne, și miluiește pe părinții mei (numele) pe frații, surorile, pe toate rudeniile cele după duh și după trup și pe prieteni; și le dăruiește lor pacea Ta, îndestulându-i cu bunătățile cele lumești și cu cele mai presus de lume (O închinăciune).
Mântuiește, Doamne, și miluiește sfintele mănăstiri din Sfântul Munte, din Țara Românească și de pretutindenea și pe părinții și frații mei, care viețuiesc și petrec într-însele; și mă miluiește și pe mine, păcătosul, pentru rugăciunile lor (O închinăciune).
Mântuiește, Doamne, și miluiește, după mulțimea îndurărilor Tale, pe toți sfinții ieroschimonahi, ieromonahi, ieroschidiaconi, ierodiaconi, schimonahi și monahi, schimonahii și monahii, și pe toți cei ce cu evlavie și cu înfrânare viețuiesc prin mănăstiri, prin pustii, prin peșteri, prin munți, prin închisori, prin crăpăturile pietrelor, prin ostroavele mărilor, în orice loc și latură și care slujesc și se roagă Ție cu creștinească, dreaptă și bună credință. Ușurează-le povara, mângâie-i în necaz și-i întărește în nevoință, cu puterea Ta; iar prin rugăciunile lor, dăruiește-mi și mie iertare de păcate (O închinăciune).
Mântuiește, Doamne, și miluiește pe bătrâni și pe tineri, pe săraci și pe sărmani, pe văduve și pe cei ce se află în neputințe, în griji, în nevoi, în rele pătimiri, în robii, în temnițe și în închisori și, mai ales, pe cei izgoniți pentru Tine și pentru dreapta credință ortodoxă, de limbile cele fără de Dumnezeu și de eretici, fiindcă sunt robii Tăi. Miluiește-i pe dânșii, cercetează-i, întărește-i, îi mângâie și degrab, cu puterea Ta, îi slobozește și le dă izbăvire de orice fel de greutăți (O închinăciune).
Mântuiește, Doamne, miluiește și îmi iartă tot ce eu, ca un om neputincios, am greșit Ție, și m-am smintit și nebunește m-am depărtat de la calea Mântuirii, iar prin deșertăciunea minții mele m-am abătut, ca un ticălos, către fapte necuvioase. Rogu-mă dar: întoarce-mă iarăși pe calea mântuirii, prin dumnezeiasca Ta iconomie (O închinăciune).
Unește cu sfânta, apostoleasca și soborniceasca Ta Biserică pe cei ce s-au depărtat de la dreapta credință și care întunecându-se cu eresurile, se află întru pierzare, luminându-i cu strălucirea cunoștinței Tale (O închinăciune).
Mântuiește, Doamne și miluiește pe cei ce mă urăsc, mă dosădesc și mă asupresc și nu-i lăsa pe dânșii să piară pentru mine ticălosul (O închinăciune).

                  Pentru cei răposați

Pomenește, Doamne, pe cei ce s-au mutat din viața aceasta: binecredincioșii împărați și domni, împărătese și doamne, preasfințiți patriarhi, mitropoliți, arhiepiscopi și episcopi ortodocși, preoți, diaconi, întregul cler bisericesc, cinul monahicesc, ctitori de biserici și mănăstiri, și-i odihnește împreună cu sfinții Tăi în veșnicele Tale locașuri (O închinăciune).
Pomenește, Doamne, sufletele adormiților robilor Tăi părinților mei (numele), fraților, surorilor și tuturor rudeniilor mele după duh și după trup, iertându-le lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie; dăruiește-le împărăția și împărtășirea veșnicelor Tale bunătăți, îndulcirea Ta cea fără de sfârșit și fericita viață (O închinăciune).
Pomenește, Doamne, pe toți cei ce au adormit întru nădejdea învierii și a vieții veșnice: părinți și frați ai noștri și dreptslăvitori creștini, care odihnesc aici și pretutindeni; sălășluiește-i cu sfinții Tăi acolo unde strălucește lumina feței Tale, iar pe noi miluiește-ne ca un bun și de oameni iubitor (O închinăciune).
Dăruiește, Doamne, iertare de păcate tuturor părinților și fraților noștri, care mai înainte de noi s-au mutat, întru buna credință și întru nădejdea învierii, și le fă lor veșnică pomenire (de trei ori).

                     Pentru tine

Dumnezeule, curăţeşte-mă pe mine păcătosul (O închinăciune).
Dumnezeule, milostiv fii mie păcătosului (O închinăciune).
Cel ce m-ai zidit, Dumnezeule, miluieşte-mă (O închinăciune).
Fără de număr am greşit, Doamne iartă-mă (O închinăciune).

Mântuiește, Dumnezeule, poporul Tău și binecuvântează moștenirea Ta. Cercetează lumea Ta cu milă și cu îndurări. Înalță fruntea dreptmăritorilor creștini și tri­mite peste noi milele Tale cele bogate; pen­tru rugăciunile Preacuratei Stăpânei noastre Născătoarei de Dumnezeu și pururea Fecioa­rei Maria; cu puterea cinstitei și de viață fă­că­toarei Cruci; cu folosințele cinstitelor puteri cerești celor fără de trup; cu rugăciunile cins­titului, măritului Prooroc Înaintemergătorului și Botezătorului Ioan; ale Sfinților măriților și întru tot lăudaților Apostoli; ale Sfântului Apostol Andrei Ocrotitorul României, ale celor între Sfinți Părinții noștri, mari dascăli și ierarhi: Va­sile cel Mare, Grigorie de Dumnezeu cuvân­tătorul și Ioan Gură de Aur; cu ale Sfinților Ata­nasie cel Mare, Chiril și Ioan cel Milostiv, patriarhii Alexandriei și ale Sfântului Ni­fon, patriarhul Constantinopolului; cu ale celor în­tre sfinți Părinților noștri: Nicolae al Mirelor Lichiei și Spiridon al Trimitundei, făcătorii de minuni, Calinic Cernicanul, Iosif cel Nou, Io­rest și Sava, Antim Ivireanul, Iosif Mărturisi­­torul, Ghelasie, Leontie și Teodosie de la Brazi, și cu ale tuturor sfinților sfințiților ierarhi; cu ale sfin­ților, măriților și marilor Mucenici: Gheor­ghe, purtătorul de biruință, Dimitrie, izvorâ­torul de mir, Teodor Tiron, Teodor Stratilat și Ioan cel Nou de la Suceava; cu ale Sfântului Sfințitului Mu­cenic Ha­­ra­lambie; cu ale Sfântului Marelui Mucenic Nichita Romanul; cu ale Sfinților Mu­cenici Serghie și Vah, Ioan Valahul și Oprea; cu ale Sfinților Mărturisitori Ioan și Moise, Cons­tantin Voievod și fiii săi Cons­tantin, Ștefan, Radu și Matei, Ianache sfetni­cul; cu ale Sfân­tului Voievod Ștefan cel Mare și cu ale tu­turor bunilor biruitori mucenici; cu ale prea­cuvioșilor și de Dumnezeu purtăto­rilor Părin­ților noștri: Grigorie Decapolitul, Ni­codim cel Sfințit, Dimitrie cel Nou, Visa­rion și So­fronie, Ioan, Antonie, Daniil, Gher­man, Ioan Hozevitul, Vasile de la Poiana Mă­rului, Te­o­dora, Filofteia de la Curtea de Argeș și cu ale Preacuvioasei Maicii noastre Parascheva; cu ale Sfinților a că­ror po­menire se săvârșește astăzi; cu ale Sfinților și drepților dumnezeiești Părinți Ioachim și Ana și cu ale tuturor sfinților, rugămu-ne, Mult-mi­lostive, Doamne, auzi-ne pe noi, păcătoșii, care ne rugăm Ție, și ne miluiește pe noi. Doamne miluiește! Doamne miluiește! Doamne miluiește! Slavă Ție Dumnezeul nostru, Slavă Ție!

Tatăl nostru Care ești în ceruri, sfin­țească-Se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer așa și pe pă­mânt. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noș­tri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbă­vește de cel rău. Doamne miluiește! Doamne miluiește! Doamne miluiește!

Îți mulțumesc Doamne din toată inima pentru toate darurile pe care le-ai revărsat asupra mea, dar și pentru toate necazurile, bolile și suferințele care au venit asupra mea datorită păcatelor și fărădelegilor mele. Slavă Ție Doamne, Slavă Ție!

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Dumnezeule a toată milostivirea și îndurarea, Care ai nemăsurată milă, nespusă și neajunsă iubire de oameni, căzând acum către a Ta Slavă, cu frică și cu cutremur, aduc Ție mulțumire pentru binefacerile de care m-ai învrednicit pe mine, nevrednicul robul Tău. Te slăvesc și Te laud și Te cânt ca pe un Domn, Stăpân și Făcător de bine, și iarăși căzând înaintea Ta, îți mulțumesc și cu smerenie mă rog nemăsuratei și negrăitei Tale milostiviri, ca și de acum înainte să-mi dăruiești faceri de bine, ca să sporesc în dragostea față de Tine și de aproapele meu. Izbăvește-mă de tot răul și necazul. Dăruiește-mi liniște. Și mă învrednicește în toate zilele vieții mele totdeauna mulțumire să-Ți aduc și să grăiesc și să cânt cele preabune Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Mântuiește Doamne poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Biruință binecredincioșilor creștini asupra celui potrivnic dăruiește și cu Crucea Ta păzește pe poporul Tău.

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, Sfinților Arhangheli, Sfinților Apostoli, Sfinte Apostole Andrei Ocrotitorul României, Sfinților Părinți, Sfinților Mucenici și Mărturisitori din Închisorile și lagărele comuniste, Sfinților români din toate timpurile, Sfinților îngeri de la botez și alți Sfinți care ne ocrotiți, rugați-vă pentru noi, păcătoșii și nevrednicii, pentru iertarea păcatelor noastre, dobândirea smereniei și celorlalte virtuți creștine, pentru izbăvire din nevoi, din boli și suferințe, de vrăjmașii văzuți și nevăzuți, de dezbinarea dintre noi, pentru mântuirea poporului român dreptcredincios, pentru întoarcerea ereticilor la dreapta credință și pentru mântuirea sufletelor noastre!

Preacinstită Maica Domnului Portărița, în aceste vremuri grele, când Sfintele Dogme și Canoane ale dreptei noastre credințe sunt puse din nou la încercare, nu-ți părăsi Sfântă Grădina Ta, pentru păcatele noastre, ci fă-te toiag și călăuză a noastră, Preacurată Maică, trimite-ne nouă duhul fricii de Dumnezeu, al înțelepciunii și al bărbăției, și condu-ne pe noi în lupta dreaptă întru apărarea sfintei noastre credințe. Apărătoare Doamnă, Stăpâna noastră de Dumnezeu Născătoare, cântările cele de laudă aducem ție noi robii tăi, ca cei ce cu venirea cinstitei icoanei tale ne-am agonisit armă tare, zid nebiruit și strajă nebiruită. Acoperă-ne și ne apără pe noi toți de vrăjmașii cei văzuți și nevăzuți și de toată vătămarea sufletească și trupească, ca să strigăm ție: Bucură-te, Portăriță bună care deschizi credincioșilor ușile Raiului!

Prea Sfântă Treime, Părinte, Fiule şi Duhule Sfinte, certat-ai neamul acesta al nostru cu secetă, boli şi pierderea avuţiei naţionale. Au flămânzit copiii Tăi, Doamne, au pierit bătrânii de mustrarea Ta şi rodul grânelor şi al muncii noastre s-a uscat sau a putrezit prin mânia Ta. În multe feluri ai mustrat Stăpâne, pe poporul Tău, pe tineri şi pe bătrâni, pe voinici şi pe copilandri, căci toţi am greşit înaintea Ta şi ne-am abătut, am călcat poruncile Tale şi de dreptatea Ta nu ne-am adus aminte. S-a umplut paharul răbdării Tale şi răutățile noastre s-au înmulţit mai mult decât grindina şi seceta cu care ne-ai cercat. Ca nişte fii rătăcitori ne-am îndepărtat de Tine, dar azi ne întoarcem asemenea Fiului risipitor şi strigăm către Tine din adâncul inimii noastre îndurerate: Dumnezeul părinţilor noştri, care ai trimis harul şi pacea Ta peste înaintaşii noştri, şi precum în vremurile grele ale neamului nostru ai ridicat la nevoie bărbaţi vrednici care au luat pe umerii lor greutăţile poporului, aşa ridică şi acum un bărbat cu suflet mare, gata de orice sacrificiu prin care să se răscumpere păcatele poporului nostru înaintea Ta, Stăpâne.
Dă-i harul Tău, pune în el virtuţile cereşti pe care le dai celor care te iubesc pe Tine şi dă-i binecuvântarea Bisericii Tale întemeiate pe sângele iubitului Tău Fiu.
Fă-l pe dânsul fiu adevărat al Bisericii Ortodoxe, binecuvântat de ierarhi şi iubit de popor, ca deplin luminat cu lumina cunoştinţei Tale să ducă neamul acesta al Tău, Doamne, pe drumul salvării din necazurile în care propriile păcate l-au scufundat, spre soarele Dreptăţii, Răsăritul cel de Sus, Domnul şi Mântuitorul nostru Iisus Hristos.

Sfântă Maică a lui Dumnezeu, ajută neamul şi ţara noastră!
Toate puterile cereşti, apăraţi pământul ţării noastre de năvălirile vrăjmaşului văzut şi nevăzut.
Toţi sfinţii, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi!

Pentru rugăciunile Prea Sfintei Născătoare de Dumnezeu, Sfinților Arhangheli, Sfântului Ioan Botezătorul, Sfinților Apostoli, Sfântului Apostol Andrei Ocrotitorul României, Sfinților Părinților noștri, Sfântului Ștefan cel Mare, Sfinților Martiri Brâncoveni și ale tuturor Sfinților martiri și eroi ai neamului nostru românesc, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi păcătoșii!

Doamne, ajută România și poporul român dreptcredincios să înfăptuiască din nou MAREA UNIRE dacă este Voia Ta!
Doamne, dăruiește înțelepciune și gândul cel bun conducătorilor noștri pentru a face Voia Ta! Descoperă-le lor Adevărul și întărește-i pe ei în dreapta credință! Amin.

 

        MIȘCAREA PENTRU APĂRAREA ORTODOXIEI ȘI A ROMÂNIEI

                 19 SEPTEMBRIE 2019

15 gânduri despre „RUGĂCIUNILE DIN FIECARE ZI ALE MIȘCĂRII PENTRU APĂRAREA ORTODOXIEI ȘI A ROMÂNIEI

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s